Inne szkolenia

Wybierz interesujący cię kurs z naszej oferty:

Mężczyzna w niebieskiej koszuli stojący przed tablicąKurs ochrony danych osobowych

Cel szkolenia: Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD/DPO), a także zapoznanie z przepisami określonymi w nowym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO).

Organizacja szkolenia: Czas trwania kursu 1 dzień warsztatów teoretycznych i praktycznych

Wymagania wobec kandydata: brak

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: Certyfikat potwierdzający udział w kursie.

 

Audytor efektywności energetycznej

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i nabycie praktycznej umiejętności sporządzania audytów efektywności energetycznej zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej i powiązanymi z nią aktami wykonawczymi. Kurs dedykowany dla osób sporządzających audyty termomodernizacyjne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej.

Organizacja szkolenia: Czas trwania kursu 4 dni

Wymagania wobec kandydata: ukończone 18 lat

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Cel szkolenia: Nabycie umiejętności:Szkolenie bHp

 • podejmowania działań ratowniczych
 • poznania zasady udzielania pierwszej pomocy, nawiązywania kontaktu z pacjentem i udzielania mu psychicznego wsparcia
 • podjęcia czynności ratunkowych w nagłych przypadkach
 • dokonywania ocen stanu ofiar wypadków

Organizacja szkolenia: Czas trwania kursu 1 dzień

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Nazwa zajęć i ilość godzin:

Reanimacja i transport poszkodowanego - 1 godzina

Opatrywanie ran i pomoc doraźna w przypadkach typowych urazów i zatruć - 2 godziny
- krwotoki
- zranienia
- złamania
- zwichnięcia

Oparzenia - 2 godziny
- oparzenia kwasami
- oparzenia ługami
- pomoc doraźna w oparzeniach oczu związkami żrącymi
- nietypowe oparzenia chemiczne
- oparzenia promieniami jonizującymi

Porażenia prądem elektrycznym - 1 godzina

Zatrucia chemiczne - 1 godzina
- zatrucia przez drogi oddechowe
- zatrucia poprzez układ pokarmowy
- zatrucia poprzez skórę

Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy - 1 godzina

Razem - 8 godzin

 

Kurs prowadzenia książki obiektu budowlanego i eksploatacji budynku

Cel szkolenia: Zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów regulujących utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku i zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz praktyczne prowadzenie dokumentacji budowlanej.

Organizacja szkolenia: Czas trwania kursu 2 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

1. Jak prawidłowo przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego:

 • obowiązki uczestników postępowania przy oddawaniu obiektu do użytkowania,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy a obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zasady postępowania przed właściwym organem administracyjnym,
 • obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego.

2. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego:

 • obowiązki właściciela i zarządcy w utrzymaniu i użytkowaniu obiektu budowlanego,
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego i związane z tym postępowanie administracyjne,
 • odpowiedzialność za nielegalne lub niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego.

3. Obowiązek przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego:

 • rodzaje i zakres kontroli okresowych obiektu budowlanego,
 • kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu oraz obowiązkowe kontrole jednorazowe,
 • kwalifikacje i odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole obiektu budowlanego.

4. Uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu:

 • konsekwencje prawnej decyzji o zakazie użytkowania obiektu,
 • obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 • obowiązek rozbiórki lub opróżnienia obiektu budowlanego.

5. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego:

 • podmiot odpowiedzialny za prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 • obowiązkowe elementy książki obiektu budowlanego.

6. Warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego, z omówieniem praktycznych wątpliwości uczestników w tym zakresie.

7. Panel dyskusyjny.